top of page

Acerca de

Man Signing

Contractul de asistență juridică

Contract de asistență și reprezentare juridică

Model orientativ conform prevederilor legale.

Seria B Nr. _______  / ________

 

Încheiat între:

 

1.Societate Civilă de Avocați Chiric & Chiric înființată prin decizia Baroului București nr.1746 din 2006 cu sediul în Căderea Bastiliei nr.80-84, parter, sector 1, București, cod fiscal nr.18569360 și contul bancar IBAN nr. RO11BACX0000000038288250 deschis la Unicredit Țiriac Bank, e-mail office@chiric.eu, contact@faragrija.ro  prin avocat Liviu Chiric în calitate de avocat partener pe de o parte, și

2.Clientul _______ / ________ cu domiciliul/sediul în _________, str.__________ nr.____________, județ/sector __ prin Director în calitate de reprezentant pe de altă parte.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat și ale Statutului profesiei de avocat, părțile convin următoarele:

 

Art.1. Obiectul contractului

1.1Obiectul contractului îl reprezintă redactarea cererii de despăgubire, redactare și depunere cerere de chemare în judecată, reprezentare în fața instanțelor în toate gradele de jurisdicție inclusiv executare pentru suma de ______   împotriva pârâtului, societatea de asigurare ___________ (după caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de consultații juridice, precum și alte activități prevăzute de Legea nr.51/1991) pentru clientul _____________ .

1.2. Alte mențiuni: ________________nu sunt___________________________ .

Art. 2. Onorariul

 

2.1 Onorariul convenit este doar în situațiile în care se va formula cerere de chemare în judecată, pentru toate gradele de jurisdicție și va fi în cuantum de 4,5 % + TVA din valoarea litigiului, dar nu mai putin de 1.000 lei +TVA. Onorariul pentru faza executării este în cuantum de 7,5% +TVA din valoarea litigiului.

2.2 Toate cheltuielile de judecată vor fi avansate de SCA Chiric & Chiric, urmând a fi recuperate de la asigurătorul căzut în pretenții, numai în situațiile în care clientul beneficiază de serviciul/clauza "Fără grijă", astfel cum este el definit în termeni și condiții.

 

Art. 3. Cheltuieli

3.1. Cheltuielile aferente activității sus-menționate (taxa de timbru, onorariu expert, onorariu expert parte, onorariu executor, traduceri, transport, corespondență etc) vor fi suportate de client, separat de plata onorariului și avansate de SCA Chiric & Chiric în situațiile în care clientul beneficiază de serviciul "Fără grijă", astfel cum este el definit în termeni și condiții.

Art. 4. Clauze speciale

4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către client cu titlu de onorariu și cheltuieli aferente, inclusiv taxa de timbru, onorarii expert și alte cheltuieli datorate de reclamant conform legislației.

4.2. Raporturile dintre părți nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract și/sau în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

4.3. Față de terți dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocațială. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoștința terților decât cu acordul expres al părților.

4.4. Clientul atestă exactitatea și sinceritatea informațiilor pe care le furnizează avocatului și își exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform informațiilor pe care le-a furnizat.

4.5. Executarea obligațiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocații care își exercită profesia în cadrul acestuia.

4.6. Neplata onorariului în cuantumul și la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum și neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără nicio altă formalitate si fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV își produce efectele de la data scadenței obligației neexecutate.

4.7. Toate litigiile privitoare la nașterea, modificarea, stingerea, interpretarea și executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj și regulilor de procedură prevăzute de lege și de Statutul profesiei de avocat.

 

Art. 5. Alte clauze

Plata onorariului și a celorlalte cheltuieli avansate de către Societatea Civilă de Avocați Chiric & Chiric, în condițiile de mai sus, se vor face prin virament bancar in contul IBAN nr.RO11BACX0000000038288250 deschis la Unicredit Țiriac Bank, prin plata online cu cardul sau în numerar în limitele plafonului prevăzut de legislație specifică.

Art. 6. Locul și data încheierii. Înregistrarea contractului

Încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, astăzi ________, în două exemplare, ambele părți atestând că exemplarul original, semnat electronic a fost păstrat de către forma de exercitare a profesiei și înregistrat sub numărul __________ din ____________ în registrul de evidență a contractelor de asistență juridică iar copia electronică a fost înmânată/comunicată clientului sau reprezentantului acestuia.

În situația în care doriți să renunțați la acest contract o puteți face oricând până la îndeplinirea mandatului acordat, printr-o notificare. În acest caz, Clientul datorează toate cheltuielile avansate de către SCA Chiric & Chiric până la data notificării și onorariul de avocat, plata acestora urmând a se efectua în termen de maximum 30 de zile de la renunțarea de către Client la acest contract.

Societate Civila de Avocați                       

Chiric & Chiric

 

 

CLIENT

 

bottom of page